Javascript is disabled!!!! Redirecting....
Vaša korpa je prazna!

Prikazujemo rezultate za: Array

  • kupovina prodaja internet-kupovina-prodaja1.jpg
  • kupovina prodaja slajder1.jpg
  • kupovina prodaja sapir.jpg
  Garantni uslovi 1. Garantni rok počinje da važi od dana prodaje proizvoda, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom prodavca.
  2. Garancija se ne priznaje u sledećim slučajevima:
  - ako je kupac nestručno ili nebrižljivo postupao proizvodom
  - ako je proizvod servisirala neovlašćena osoba.
  - oštećenja zbog nepravilne montaže ili održavanja, korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala, mehanička oštećenja nastala krivicom korisnika, oštećenja zbog varijacija napona električne mreže, udara groma i pratećih pojava.
  - ako je proizvod ostecen posle trenutka predaje robe potrosaču ili trećem licu koje je odredio potrošač
  3. Pre pustanja u rad uredjaja,kupac je duzan da prouči priloženo tehničko uputstvo ili da se konsultuje sa prodavcem
  4. Kupac je dužan da proizvod podigne u roku od 90 dana. Posle isteka roka od 90 dana davalac garancije ne snosi odgovornost za eventualnu štetu ili gubitak proizvoda.

  VAŽNE NAPOMENE
  1. Pre nego se obratite za tehničku pomoć prodavcu ili ovlašćenom servisu molimo Vas da proverite da li su obezbeđeni svi potrebni uslovi za normalan rad proizvoda.
  2. Ukoliko kvar na proizvodu ne bude otklonjen u roku od 8 (osam) dana od dana reklamacije (prijave kvara) garantni rok će se produžiti za vreme čekanja.
  3. Ukoliko se popravka proizvoda ne izvrši u roku od 30 dana od dana reklamacije (prijave kvara), davalac garancije će na zahtev potrošača proizvod zameniti novim proizvodom u visini maloprodajne cene.
  4. Sve popravke proizvoda u garantnom roku vrše se isključivo u ovlašćenom servisu sa originalnim rezervnim delovima.
  5. Ne smatramo se odgovornim za gubitak podataka na uredjaju prilikom prijave kvara
  6. Ovaj garantni list mora biti uredno popunjen i overen i ne važi bez originalnog fiskalnog računa o kupovini.

  NAPOMENA
  Garancija važi samo ako je datum prodaje na garantnom listu identičan sa datumom fiskalnog računa. Prilikom reklamacije molimo Vas da proizvod i garantni list sa originalnim fiskalnim računom priložite ovlašćenom servisu. Prepravke u garantnom listu nisu dozvoljene.

  IZJAVA DAVAOCA GARANCIJE
  1. Davalac garancije u garantnom roku od 25 meseci od dana kupovine proizvoda, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje eventualnih kvarova i nedostataka.
  2. Davalac garancije se obavezuje da će u ovlašćenom servisu besplatno otkloniti kvarove i nedostatke koji nisu nastali nepažnjom potrošača.
  3. Potrošač je dužan da priloži originalni fiskalni isečak o kupovini proizvoda i ispravno popunjen i overen garantni list, kao i da sačuva originalnu ambalažu i da istu koristi prilikom transporta uredjaja sa svim prilozima prilikom kupovine, u protivnom garancija NE VAŽI.
  4. Troškove slanja uredjaja do servisa snosi kupac troskove slanja uredjaja snosi servis.

  Obaveštenje za prodavca o nesaobraznosti robe a po članu 54 .Zakonu o zaštitu potrošača
  - Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom,odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
  - Potrošač, na prvom mestu, može da bira izmenu zahteva da senesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom.
  - Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana, nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.
  - Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.
  - Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.
  - Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.
  - Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvonač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca.
  - Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
  - Prava navedena u stavu 1. ovog člana, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.
  -Potvrdjujemo da uslovi iz garancijske izjave ne mogu uticati na gore navedena prava potrošača u pogledu nesaobraznosti robe.

  KUPOVINOM UREĐAJA SMATRA SE DA JE KUPAC UPOZNAT I SAGLASAN SA SVIME STO NA OVOM LISTU PIŠE
  sigurna kupovinaKupovina na našem web sajtu je 100% sigurna.
  porudzbina Isporuka u što kraćem vremenskom roku!
  Twitter
  Facebook
  Google+